Реферат "Istochniki finansirovanija"

Название:
Istochniki finansirovanija
Тип работы:
Реферат
Тег:
Размер:
12.7 КБ
105
Скачать

Galven? finansu vad??anas probl?ma ir racion?las l?dzek?u avotu strukt?ras veido?ana, lai var?tu finans?t vajadz?gos izdevumu apjomus un nodro?in?tu v?lamo ien?kumu l?meni.

L?dzek?u avotu strukt?ras noteik?ana ir cie?i saist?ta ar uz??muma dividen?u politiku. Ar to saprotams, ka pa?u l?dzek?u pietiekamas rentabilit?tes un augsta dividen?u l?me?a sasnieg?ana ir atkar?ga no l?dzek?u avotu strukt?ras. Tikai pietiekams pa?u l?dzek?u apjoms var nodro?in?t uz??muma att?st?bu un nostiprin?t t? neatkar?bu, un liecin?t par akcion?ru uz?em?anos dal?t uz??muma risku un vairot partneru, klientu, pieg?d?t?ju un kreditoru uztic?bu.

Tie?a kapit?la ieguld??ana uz?emuma strat??isko vajadz?bu finans??anai ar pa?u l?dzek?iem ir noz?m?gs fakors savstarp?j?s finansu attiec?b?s tirgus dal?bnieku vid?.

Bet m?s nedr?kstam aizmirst ar? aiz?emto l?dzek?u lomu uz??muma darb?b?. Aiz??mumi samazina akcion?ru risku, bet saasiana konfliktu akcian?ru un kreditoru starp?. Savuk?rt akcion?ru un uz??muma vad?bas starp? ir intere?u konflikts, kur? balst?s uz neviennoz?m?gu attieksmi pret uz??muma ?pa?umu.

Vad?t?ju redzes loks ierobe?ojas ar vi?u atra?an?s laiku uz??mum?, t?p?c vi?i dod priek?roku ?termi?a projektiem, nevis uz??muma ilgtermi?a strat??ijai.

Tom?r tirgus ekonomik? darbojas ?o pretrunu izl?g?anas meh?nisms, piem?ram audits, uzskaites sist?ma u.c., kas atvieglo akcion?riem uz??muma darb?nas kontroli.


Похожие файлы