Отчет по практике "B?rna slim?bas v?sture"

Название:
B?rna slim?bas v?sture
Тип работы:
Отчет по практике
Размер:
77.6 КБ
104
Скачать

21.04.13. pacients g?ja pie ?imenes ?rsta kaklas?jiu un paaugstin?tas temperat?ras d??. ?imenes ?rst nosut?ja pacientu uz slimn?cu ar diagnozi Streptokoku tonsil?ts.

Sl?moja ar infekcioz?m slim?bam- masali?as. Divus d?dus atpaka? p?rslimoja ar ak?tu tonsil?tu. Aler?ijas noliedz. Oper?ciju nav. Asins p?rlie??nas, CNS un onkolo?iskas slim?bas noliedz.

Dz?musi 1998. gada 4. mart?.Ar sv?ru 3.100 g un augumu 51 cm. Edin?ts ar kr?ts pienu l?dz 6 m?ne?iem. Visas potes atbilst kalend?ra pl?nam. Attist?ba laba,s?kmes skol? l?bas. ??anas re??ms 4 reizes dien?.

Apzi?a skaidra, pacients orient?ta laik?, telp? un person?b?. Visp?rejais stavoklis videji smags. Augums 160 cm. Ribu loks - normost?ni?is. ?da s?rta, t?ra, sausa, silta. Palielin?tas, aps?rtu?as un iekaisu?as mandeles, strutas uz mandel?m (nelieli plankumi). Palielin?ti priek??jie kakla limfu mezgli. Kaulu loc?tavu sist?ma bez redzam?m patolo?ij?m. T?sku, cianozes nav. Svars 49 kg. Skeleta muskulat?ra labi att?st?ta, nes?p?ga. Acu spraugas simetriskas, skl?ras bez dzeltes paz?m?m.

Kr??u kurvis apskatot bez redzam?m patolo?ij?m, simetrisks. Elpo?anas tips jaukts. Elpo 20 reizes min?t?, simetriski. Kr??u kurvis palpatori nes?p?gs. Perkutori simetriska plau?u ska?a. Auskultat?vi vezikul?ra elpo?ana. Trok??us neizklausa, sastr?guma paz?mju nav.

Jostas rajons vizu?li bez redzamas patolo?ijas. Palp?jot un apklauv?jot nieru rajonu s?p?guma nav. Urin?cija netrauc?ta. Nakt? urin?t nav nepiecie?ams.