Реферат "Maarketinga peetiijums"

Название:
Maarketinga peetiijums
Тип работы:
Реферат
Размер:
16.7 КБ
147
Скачать

Veiksm?ga m?rketinga pamats ir tirgus p?t?jums, kuru preces ra?ot?js atkar?b? no sav?m finansi?laj?m iesp?j?m var veikt pats vai pas?t?t specializ?t?s a?ent?r?s, kas veic m?rketinga p?t?jumus.

M?rketinga p?t?jumi ir nepiecie?ami jebkuram uz??mumam, ja tas darbojas br?v? tirg?. Tom?r pirms ??du pas?kumu veik?anas b?tu nepiecie?ama situ?cijas anal?ze, kuras uzdevums ir noteikt tos apst?k?us, kas ietekm? uz??muma darb?bu un j?nov?rt? ar? da??du m?rketinga pas?kumu iesp?jam?s sekas.

Pirmaj? f?z? tiek v?kta inform?cija un veikti tirgus p?t?jumi par konkurenci, tendenc?m pat?r?t?ju pras?b?m, visp?r?jo likumdo?anu un mazumtirgot?ju pras?b?m pret attiec?go produktu. Vienlaic?gi tiek izv?rt?ti strat??iskie varianti iek???anai tirg?, piem., pre?u mar???anai (firmas z?me vai individu?la pre?u z?me) un noieta kan?liem (p?rtikas mazumtirgot?ji, specializ?t? tirdzniec?ba, gastronomija, gatavo ?dienu veikali u.t.t.) apr??inot ar? individu?lajai strat??ijai nepiecie?am?s izmaksas.

Sekm?gai m?rketinga strat??iju pl?no?anai ir nepiecie?ama inform?cija – par potenci?liem m?r?u tirgiem un vi?u iesp?jamo reakciju uz uz??muma m?rketinga mix, k? ar? par konkurentiem un citiem no uz??muma kontrol?jamiem lielumiem. Bez labas m?rketinga inform?cijas vad?t?js vad?s p?c intu?cijas vai min?jumiem, kas m?su ?tri main?gajos konkurences apst?k?os un ekonomiskaj? situ?cij? izraisa neveiksmes.

Inform?cijas ieg??anai par iek??jiem un ?r?jiem uz??muma darb?bas apst?k?iem, tiek pielietotas da??das metodes. To rezult?ti par?da situ?ciju, k?d? pa?laik atrodas uz??mums.