Реферат "Izmaksas"

Название:
Izmaksas
Тип работы:
Реферат
Размер:
20.5 КБ
121
Скачать

Izmaksu klasifik?cija ir b?tiska uz??mum? bez t?s neb?tu iesp?jams veikt izmaksu uzskaiti, savuk?rt bez izmaksu uzskaites neb?tu iesp?jams noteikt uz??mum? ra?ot?s produkcijas pa?izmaksu.

Izmaksas var grup?t da??d?s klasifik?cijas grup?s atkar?b? no izv?l?t? uzskaites m?r?a. Finansu gr?matved?b? izdevumus parasti grup? pa izdevumu veidiem, ?in? grup?jum? ietverot ar? izmaksas. Turpret? izmaksu uzskait? ir j?lieto ar? citas izmaksu klasifik?cijas.

Teko??s izmaksas ir t?ri?i, kas ir izdar?ti, bet tie v?l nav realiz?ti un nav devu?i ie??mumus. ?os t?ri?us raksta bilances akt?va pus?. Ja j?s esat sara?oju?i produkciju, produkcijai ir biju?as izmaksas, bet ?? produkcija atrodas j?su noliktav?, tad finansu p?rskatos t? tiek par?d?ta k? gatav?s produkcijas kr?jumi bilanc? akt?va pus?. P?c b?t?bas visi akt?va poste?i ir teko??s izmaksas – pamatl?dzek?i laika gait? tiks nolietoti un to v?rt?ba tiks norakst?ta uz sara?ot?s produkcijas pa?izmaksu, bet t? da?a, par kuru ir samaks?ts, kas nav norakst?ta, veido bilances akt?va poste?us. L?dz?gi ir ar? ar izejviel?m, nepabeigto ra?o?anu un citiem poste?iem.

Pag?ju?as izmaksas ir t?s izmaksas, kuras ir biju?as iepriek??j? uzskaites period?, bet t?s ir realiz?tas, devu?as ie??mumus, un citus ie??mumus dot t?s vairs nevar. ??s izmaksas tiek par?d?tas pe??as - zaud?jumu apr??in?. T? ir p?rdot?s produkcijas pa?izmaksa vai ar? administr?cijas, p?rdo?anas izmaksas.

Produkta izmaksas ir t?s izmaksas, kuras var attiecin?t uz produkta pa?izmaksu. Ja produkts nav p?rdots, tad ??s izmaksas ir par?d?tas bilances posten? – gatav?s produkcijas kr?jumi. Kad ?o produkciju p?rdod, tad ??s izmaksas par?d?s k? p?rdot?s produkcijas ra?o?anas izmaksas.