Доклад "Vertspapiru veidi"

Название:
Vertspapiru veidi
Тип работы:
Доклад
Размер:
22.0 КБ
74
Скачать

V?rtspap?ri ir noz?m?gs finansu instruments, kas m?sdienu pasaul? vairs nav nekas sve?s, katru dienu tiek pirkti un p?rdoti daudzi simti t?ksto?u v?rtspap?ru, pat v?l vair?k p?c man?m dom?m. Un t? ir neat?emama m?su dz?ves sast?vda?a. Tie?i t?p?c es izv?l?jos tie?i ?o t?mu, Mans viedoklis ir ka katram cilv?kam b?tu j?zina, kas ir v?rts pap?ri un k?tos iedala, jo katram ikdien? pat n?kas saskarties ar v?rtspap?riem.

Kas tad ?sti ir v?rtspap?ri? Tie ir finansu dokumenti, kurus var pirkt un p?rdot. V?rtspap?ru ?pa?niekiem tie ir apliecin?jums par ?pa?um? eso?o kapit?lu, ties?bas ar kuru r?koties uz laiku vai patst?v?gi nodotas citai personai - emitentam. Tas noz?m?, ka v?rtspap?ru ?pa?nieks jeb investors ir ties?gs pretend?t uz pe??as da?u, ko rada min?tais kapit?ls attiec?gaj? uz??mum? vai ar? sa?emt stingras garantijas ien?kumu sa?em?anai par savu invest?ciju.

Eksist? da?i v?rtspap?ru klasifik?cijas veidi. Vi?us iedala sekojo?? veid?: 1) atkar?b? no sa?emam? ien?kuma; 2) p?c emitenta rakstura; 3) p?c eksistences termi?a un funkcion??anas vietas.

Par?dsaist?bu un invest?ciju v?rtspap?ri tiek atspogu?oti da??d?s firmas bilances da??s. Par?dsaist?bu v?rtspap?ri emitentam, tas ir ilgtermi?a un ?stermi?a aiz??mumu, tiek ieskait?ti pas?vos. Savuk?rt invest?ciju v?rtspap?ri jeb invest?cijas emitentam tiek iek?autas noda?? “pa?u kapit?ls”.

3. Par v?l vienu v?rtspap?ru klasifik?cijas pamatu var ?emt atbildi uz sekojo?u jaut?jumu: Kur tiek p?rdots tas vai cits v?rtspap?ru veids? Saska?? ar to tie dal?s naudas tirgus un kapit?la tirgus v?rtspap?ros. Naudas tirgus - finansu tirgus t?da da?a, kur? tiek realiz?ta ?stermi?a v?rtspap?ru pirk?ana un p?rdo?ana. Vi?u eksistences termi?? no vienas dienas l?dz vienam gadam. K? parasti naudas tirgus apgroz?bas v?rtspap?ri ir saist?ti ar mazu neatmaksas risku, jo vi?us izlai? aiz??m?ji ar augstu atmaksas sp?jas reitingu. Visakt?v?kie ?? tirgus dal?bnieki ir valsts kases vekse?i, depoz?tu sertifik?ti, komercpap?ri. Vi?us var attiecin?t pie par?dsaist?bu v?rtspap?riem, kaut ar? to emitenti tiek iek?auti da??d?s klasifik?cijas grup?s.